Disclamer


Disclaimer voor no-ad.nl
Kesseler strandartikelen (Kamer van Koophandel: 34174051), hierna te noemen no-ad.nl, verleent u hierbij toegang tot no-ad.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
no-ad.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
No-ad.nl spant zich in om de inhoud van no-ad.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op no-ad.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van no-ad.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op no-ad.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met no-ad.nl.Voor op no-ad.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan no-ad.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij no-ad.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van no-ad.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.